تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

10

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیاتفاقی دیدمت

علیرضا طلیسچیدلخوشم به چیت

علیرضا طلیسچیکسی که دیگ رفت

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچیآی دل خودم

علیرضا طلیسچیرد داده بودی

علیرضا طلیسچیدلی

قم ، اصفهان
qom , isfahan