تصویر موجود نیست

مرتضی پاشایی

2

آهنگهای مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایینفسمی

محمدرضا گلزار و مرتضی پاشاییروز برفی

قم ، اصفهان
qom , isfahan